ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016  >>> raport (544) anul 2017   >>> raport (544) anul 2018
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2016   >>> raport (52) anul 2017    >>> raport (52) anul 2018
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Chilia Veche: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 P R O I E C T DE H O T A R A R E privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea externalizarii compartimentului paza si ordine al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea precum si aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitatiei publice 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND INREGISTRAREA SI PASTRAREA CONTRACTELOR DE ARENDARE LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHILIA VECHE, JUDETUL TULCEA 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
4 P R O I E C T DE H O T A R A R E privind aprobarea Regulamentului pentru acordare ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
5 P R O I E C T DE HOTARARE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
6 Prproiect de hotarare impozite si taxe 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147985200023-11-2016
7 PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei CHILIA VECHE, judetul Tulcea pentru a conduce lucrarile sedintelor din lunile Decembrie 2016, Ianuarie si Februarie 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
8 P R O I E C T DE H O T A R A R E privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere nr.9105 din 04.10.2013, prin acordul partilor, incheiat intre Comuna Chilia Veche si S.C 2K Telekom S.R.L. 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
9 P R O I E C T DE H O T A R A R E privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere nr.02 din 01.11.2009 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
10 P R O I E C T DE H O T A R A R E privind incheierea Contractului de inchiriere intre Comuna Chilia Veche si S.C MEDFAM NENCIU S.R.L. avand ca obiect inchirierea apartamentului nr.6 situat in strada Dunarii, nr. 72, Bl.A9, et.1 aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2017 la nivelul Primăriei comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca care urmeaza sa le presteze in anul 2017, beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148443120015-01-2017
13 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr.61 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148443120015-01-2017
14 Actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
15 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ,, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, beneficiar S.C SERT IT S.R.L 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149730120013-06-2017
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea Organigramei si a Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149738760014-06-2017
17 Proiect de hotărâre ce vizează ,,stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 ' 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149738760014-06-2017
18 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului incadrat / angajat in cadrul Primariei comunei Chilia Veche, precum si a alesilor locali ai U.A.T. Comuna Chilia Veche 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149738760014-06-2017
19 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2016 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149928840006-07-2017
20 Proiect de hotărâre ce vizează aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului I al anului 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149928840006-07-2017
21 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche la data de 31 iulie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate in aparatul propriu al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea, precum si reglementarea unor dispozitii refe 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
23 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism,, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
24 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151086960017-11-2017
25 Proiect de Hotarare incheiere contract reprezentare in instanta revendicare sat Tatanir 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151847280013-02-2018
26 Proiect de Hotarare - mandat special AGA-ADI 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151847280013-02-2018
27 Proiect de Hotarare aprobarea accesului la drumuri publice a terenului extravilan T 101 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151847280013-02-2018
28 Proiect de Hotarare aprobarea casarii unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar apartinand patrimoniului Unitatii Administrativ Teritoriale - Comuna Chilia Veche 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151847280013-02-2018
29 Proiect de Hotarare avizare doc.atribuire delegare deseuri ADIIMD 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151847280013-02-2018
30 Proiecte de Hotarari - aprobare Buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
31 Proiect de Hotărâre - Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153963720016-10-2018
32 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, la nivelul U.A.T Comuna Chilia Veche, judetul Tulcea 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154206000013-11-2018
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Chilia Veche pentru perioada 2019 – 2024 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154525680020-12-2018
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe Unitatea administrativ – teritorială a comunei Chilia Veche, județul Tulcea 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154525680020-12-2018
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de păşune (pajisti), aflate în proprietatea privată a Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155346480025-03-2019
36 Proiect de Hotărâre - BUGET 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155588040022-04-2019
37 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire staţie de bază pentru comunicaţii electronice” și a Regulamentului local de urbanism aferent PUZ, beneficiar S.C. RCS & RDS S.A. 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155838600021-05-2019
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea compenenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere din proprietatea privată a Com 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155804040017-05-2019
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Comerciale ,,AQUA PREST CHILIA VECHE ‘’ S.R.L. 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Comunei Chilia Veche, județul Tulcea pentru anul 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chilia Veche nr.34 din 23.05.2017 privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE pentru obiectivul de investiții ,,BLOC DE LOCUINȚE A.N.L. CU DESTINAȚIE LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN COMUNA CHILIA VECHE, JUDEȚUL TULCEA,, 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea pentru perioada iunie - august 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică și apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
45 Proiect de hotarare - privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2018 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Chilia Veche, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a comune 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156227400005-07-2019
47 Proiect de hotarare rectificare buget septembrie 2018 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156737160002-09-2019
48 PH-raport asistenti personali 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156875400018-09-2019
49 PH-aprobare subventie apa si energ trim IV-2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156875400018-09-2019
50 PH-aprobare Plan Iarna 2019-2020 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156875400018-09-2019
51 PH -reprez CL cons.adm scoala 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156875400018-09-2019
52 PH -insusire acordare sume culte 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156875400018-09-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate