ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016  >>> raport (544) anul 2017   >>> raport (544) anul 2018
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2016   >>> raport (52) anul 2017    >>> raport (52) anul 2018
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Chilia Veche: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea Nr. 69 privind completarea H.C.L.nr. 35/26 iunie 2009 prin actualizarea ,,Strategiei Integrata de Dezvoltare a com Chilia Veche” in cadrul proiectului DELTA REGIOPLAN-Planificarea strategica a dezvoltarii regionale rurale din judetul Tulcea, implementata de catre 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147985200023-11-2016
2 H O T A R A R E A Nr.48 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
3 HOTARAREA Nr.49 privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea si pastrarea contractelor de arendare la Consiliul Local al Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
4 H O T A R A R E A Nr.50 privind rezilierea Contractului de Concesiune nr.5 din 17.09.2010 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
5 H O T A R A R E A Nr.51 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2016- 2017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Chilia Veche, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
6 H O T A R A R E A Nr.52 privind modificarea şi completarea Anexei nr.4-Bunurile proprietate publica a comunei Chilia Veche care fac obiectului delegarii de gestiune prin concesiune catre S.C.Aquaprest Chilia Veche S.R.L. aprobata prin la H.C.L. nr. 18/27.03.2013 privind delegarea gestiunii serviciu 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
7 HOTARAREA Nr.53 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi in sezonul rece 2016-2017 pentru beneficiarii ajutorului social, in completarea celor acordate de la bugetul de stat conform Ordonantei de urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de pr 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
8 HOTARAREA Nr.54 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
9 H O T A R A R E A Nr.55 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche la data de 29 Noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
10 HOTĂRÂREA NR. 61 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
11 HOTĂRÂREA NR.1 privind modificarea H.C.L. nr.61 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
12 HOTĂRÂREA Nr.2 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca care urmeaza sa le presteze in anul 2017, beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
13 HOTARAREA Nr.3 privind schimbarea titularului Contractelor de concesiune nr.8/16.04.2014 si nr.10/16.04.2014 in cazul decesului acestuia cu un mostenitor legal, pentru suprafetele de pasune aflate in domeniul privat al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
14 H O T A R A R E A Nr. 4 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatii de invatamant de pe raza teritoriala a comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2017 – 2018 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
15 HOTARAREA Nr.5 privind dezmembrarea suprafetei de 52.011 mp, teren extravilan apartinand domeniului privat al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
16 HOTARAREA Nr.6 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la sfarsitul anului 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
17 HOTARAREA NR. 15 privind aprobarea participarii comunei Chilia Veche, judetul Tulcea la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc' si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitie,, Construire Dispensar in Comuna Chilia Veche, ju 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
18 HOTARAREA NR.16 privind aprobarea participarii comunei Chilia Veche, judetul Tulcea la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc' si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitie,,Modernizare Sistem de Alimentare cu Apa in Comuna 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
19 HOTARAREA nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei CHILIA VECHE, judetul Tulcea pentru a conduce lucrarile sedintelor din lunile Martie, Aprilie si Mai 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
20 HOTARAREA Nr.13 privind aprobarea participarii comunei Chilia Veche, judetul Tulcea la Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc' si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitie,, Modernizarea Sistemului de Iluminat Public Strad 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
21 HOTARAREA nr.17 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Chilia Veche 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
22 HCL nr.28 Regulament prestari servicii efectuate cu utilajele aflate in patrimoniul Comunei Chilia 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
23 HCL nr.29 Regulament Serviciu Public Salubrizare 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
24 HCL NR.30-consum carburanti 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
25 HCL nr.31dezmembrarea suprafetei de 13.078 mp, teren situat in intravilanul satului Tatanir 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
26 HCL nr.32-aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantare 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
27 HOTARAREA Nr.53 din 31 Iulie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche la data de 31 Iulie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
28 HOTĂRÂREA nr. 54/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate in aparatul de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea, precum si reglementarea unor 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
29 HCL 55 - 2017 -ACOR-DEPARTANENT ADMINISTRATIV 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
30 HCL nr.56 2017 - ACOR-CONTABILITATE 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
31 HCL nr.58 prelungire scrisoare garantie 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
32 HCL nr.59 2017 raport asistenti personali 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
33 HOTĂRÂREA Nr.57 privind aprobarea modificarii art.1) alin.(2) din Hotararea Consiliului Local al comunei Chilia Veche nr.5 din 21.01.2014 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru a 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
34 HOTARAREA NR. 64 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului si aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
35 HCL nr.65 2017 -Plan Operativ Iarna 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
36 HCL nr.66 2017 -cofinantare Aquaserv 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
37 HCL nr.67 2017-cotizatie ADDJ 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
38 HCL nr.70 2017 -rectificare buget local 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
39 HCL nr.61 2017 aprobare PUG si RLU 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
40 HCL nr.21 2018 trecere teren din privat in public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152719560025-05-2018
41 HCL nr.22 2018 inventar domeniul public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152719560025-05-2018
42 HCL nr.23 2018 aprobarea accesului la drumuri publice a terenului extravilan T 101 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152719560025-05-2018
43 HCL nr.24 2018 situatie financiara Trim IV-2017 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152719560025-05-2018
44 HCL nr.25 2018 situatie financiara Trim I-2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152719560025-05-2018
45 HCL 36.stabilire teren epizotii 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
46 HCL nr.34 alegere presedinte sedinta 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
47 HCL nr.35 modificare si completare Acord dep administrtiv ACOR 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
48 HCL nr.37. circulatie documente pentru aprobare HCL 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
49 HCL nr 32 implementare proiect moara-muzeu 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
50 HCL nr.26 alegere presedinte de sedinta 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
51 HCL nr.27 masuri deseuri necontrolate 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
52 HCL nr.28 raport act asistenti personali 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
53 HCL nr.29 aprobare liste subventie 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
54 HCL nr.30 Rectificare Buget iunie 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
55 HCL nr.31 majorare cotizatie audit acor 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
56 HCL nr.33 aprobare nr.posturi aparat specialitate primar - organigrama2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
57 HOTĂRÂREA Nr.5 privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru anul 2019, prestate de către beneficiarii de ajutor social aflaţi în evidenţele Primăriei comunei Chilia Veche,judeţul Tulcea, conform Legii nr.416/2001 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155061360020-02-2019
58 HCL nr.27 alegere presedinte sedinta 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
59 HCL nr.28 atribuire teren agricol izlaz 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
60 HCL nr.33 aprobare indicatori si SF iluminat 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
61 HCL nr.29 concesionare prin licitatie publica a terenului curti-constructii 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
62 HCL nr.30 concesionare licitatie teren 787 mp 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
63 HCL nr.31 concesionare licitatie teren 362 mp 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
64 HCL nr.32-Scrisoare garantie strazi_ 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
65 HCL nr.52 acordare sprijin 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
66 HCL nr.51 aprobare Plan Iarna 2019-2020 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
67 HCL nr.50-reprez CL cons.adm scoala 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
68 HCL nr.49 raport activitate asistenti personali 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
69 HCL nr.48 subventii enel si apa trim IV-2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate