primaria-sediulComuna Chilia Veche este amplasată la aproximativ 66 km de Tulcea, pe Drumul Comunal 1. Teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche se învecinează la nord cu braţul Chilia, limita frontierei de stat cu Ucraina, la vest cu comuna Pardina, la sud cu comunele Crişan şi Maliuc iar la est cu teritoriul administrativ al comunei C.A. Rosetti.

 

Sub raport climatic - clima continentală: veri fierbinţi cu precipitaţii slabe; ierni nu prea reci-cu viscole puternice; temperatura medie anuala 12°C; cantitatea medie de precipitaţii 367mm/mp anual.

Comuna Chilia Veche are în componenţa sa trei sate: Chilia Veche - reşedinţa de comună, Tatanir, Cislita şi Ostrovu Tataru.

 

1.POPULAŢIA

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche se înregistrau 3606 locuitori. Din totalul locuitorilor, 1800 persoane constituie populaţia activă.

Principalele etnii la recensământul populaţiei din 18 martie 2002:

•Români - 3350 persoane

•Lipoveni - 143 persoane

•Rromi - 68 persoane

•Ucraineni - 25 persoane

•Turci - 9 persoane

 

 

 

2.INFRASTRUCTURA a. Drumuri

Legătura rutieră directă către Chilia Veche este asigurată de DC1, cu o lungimea de 24,0 km pe teritoriul comunei. Drumul este pietruit, dar într-o situaţie foarte rea. Sunt necesare fonduri pentru modernizarea drumului şi întreţinerea podurilor de peste canale. Legătura cu municipiul Tulcea şi localităţile de pe braţul Chilia se asigură şi pe cale fluvială.

Reţeaua stradală din intravilanul localităţilor comunei însumează 48,6 km, din care: 45,0 km în Chilia Veche; 1,8 km în Tatanir; 0,6 km în Câşliţa şi 1,2 km în Ostrov Tătaru. Prin Programul de Dezvoltare Rurală, în anul 2007 au fost pietruiţi 2,5 km în Chilia Veche. Pentru continuarea lucrărilor de pietruire şi modernizare a străzilor din Chilia Veche există deja întocmit studiu de Fezabilitate la 15 km reţea şi s-a îniţiat întocmirea SF-urilor şi pentru restul reţelei.

b.Apă şi canal

Comuna Chilia Veche nu dispune de canalizare, dar s-a realizat deja un studiu de fezabilitate pentru un proiect de integrat de realizare a reţelei şi de construcţie a unei staţii de epurare, în perioada 2008-2011.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, s-a primit aprobarea pentru un proiect în baza HG 577/1997+PDR, înlocuirea sistemului de alimentare cu apă potabilă fiind prevăzută printr-un proiect pentru perioada 2008-2010.

c.Comunicaţii

Comuna are acces la diverse tipuri de telecomunicaţii: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, dar numai un segment redus din populaţie beneficiază de aceste mijloace: 11% din populaţie are acces la serviciile de telefonie fixă, 45% la telefonie mobilă, 30% la televiziune prin cablu. Nu există conexiune la internet în comuna Chilia Veche.

d.Deşeuri

Comuna Chilia Veche este membră în „Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de Deşeuri menajere" Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea", proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu.

Pe teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche va funcţiona o staţie de transfer deşeuri. Pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu va funcţiona depozitul judeţean de deşeuri.

3.FINANŢELE LOCALE

Gradul de îndatorare al Primăriei este 0.

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 3.403.000 lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli.

4.ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Primăria doreşte intensificare relaţiilor cu mediul privat, pe care le consideră factori strategici în dezvoltarea economică a comunităţii.

Autorităţile locale consideră că mediul de afaceri s-a îmbunătăţit în ultimii trei ani, sectorul privat fiind reprezentat de 55 IMM-uri. Cel mai atractiv factor pentru investitori este reprezentat de potenţialul turistic. Accesul dificil rămâne însă un impediment în calea dezvoltării comunităţii şi de aceea reevaluarea Drumului Comunal 1 în Drum Judeţean este considerată o prioritate strategică pentru facilitarea accesului turiştilor în zona Deltei Dunării, respectiv în comuna Chilia Veche.

5. RESURSE NATURALE GENERALE Resursele de subsol

Singura substanţă minerală solidă valorificabilă a acestei comune aflate în partea nordică a Deltei Dunării şi aşezată pe nisipurile şi malurile depuse de Dunăre, o constituie depozitele loessoide, de vârstă holocenă. Ele se întind de la confluenţa Dunării (braţul Chilia cu braţul Tătaru, unde este amplasată şi localitatea Chilia), spre est şi spre sud, pe distanţe de aproximativ 2 şi respectiv 11 km.

Exploatările de substanţe minerale solide

Amplasate în Delta Dunării, pe aluviunile fluviatile şi maritime, cele patru localităţi ale comunei nu dispun de substanţe minerale solide care să fi făcut obiectul unor exploatări sistematice.

6. DIRECŢII DE ACŢIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată - 2008)

I.EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ

La nivelul comunei Chilia Veche, asemănător cu majoritatea localităţilor de tip rural din judeţul Tulcea, se constată o stare generală precară a infrastructurii de bază (reţele învechite de apă şi canal, staţie de epurare, drum municipal, căi de acces spre alte zone din judeţ) şi o neadaptare a acesteia la nevoile actuale ale comunităţii.

Autorităţile locale din comuna Chilia Veche vor fi nevoite să realizeze investiţii în reabilitarea infrastructurii pentru a putea facilita circulaţia persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor, aspecte care vor avea ca finalitate îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.

De asemenea, pentru respectarea standardelor impuse de Uniunea Europeană şi a acquis-ului în sectorul apă, principalul obiectiv îl constituie extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, astfel încât să se asigure servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare. In acest sens, această acţiune va trebui să reprezinte o prioritate şi pentru comuna Chilia Veche.

In continuare prezentăm proiectele pe care le-am identificat drept prioritare şi care sunt sustenabile(acestea se justifică prin prisma motivaţiei de mai sus).

a.Reabilitare infrastructurii rutiere

Comuna Chilia Veche se confruntă cu problema existenţei unui drum comunal care face legătura între teritoriul comunei Chilia Veche şi localităţile învecinate. Pentru a facilita accesul turiştilor şi a potenţialilor investitori în comună, susţinem ideea reevaluării acestui drum în Drum Judeţean.

b.Reabilitare sistem de alimentare cu apă şi racordare la canalizare şi staţie de epurare

Surse de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală( PNDR), Măsura 3.2.2. „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" pentru acţiuni de:

-extindere şi îmbunătăţire a reţelei de drumuri de interes local şi extindere şi îmbunătăţire a reţelei publice de apă - alimentare cu apă;

-extindere şi îmbunătăţire a reţelei publice de apă uzată( canalizare şi staţie de epurare.)

II.DEZVOLTAREA TURISMULUI

Deltei Dunării oferă un potenţial ridicat pentru dezvoltarea industriei ospitaliere. Având în vedere potenţialul sectorului turistic (crearea de noi locuri de muncă, contribuţia la economia locală, impactul social), dezvoltarea agroturismului pe teritoriul comunei reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii.

Surse de finanţare:

-Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe" şi domeniul major de intervenţie 5.2. "Crearea / dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice" şi surse proprii şi/sau atrase.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Axa III - "Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" :

-Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice"

-Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"

7.PATRIMONIUL CULTURAL - POTENŢIAL TURISTIC

Comuna beneficiază de un imens potenţial turistic, aspect inclus de altfel în strategiile de valorificare a specificului local (principalele atuuri menţionate au fost: lacurile, pescuitul, fluviul Dunărea). Astfel, sectorul turistic este perceput ca un viitor motor al dezvoltării economice

În afara cadrului natural, Biserica Ortodoxă din Chilia reprezintă un alt element de valoare, numărându-se printre cele mai vechi şi impunătoare edificii de acest fel din România.

8.DATE DE CONTACT

Primăria Comunei CHILIA VECHE, cod 827050 Primar Georgeta CIUPITU - P.N.L. Telefon 0240/547301, 0240/547384